Splošni pogoji

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA LETALSKE VOZOVNICE

SPLOŠNA DOLOČILA


Explora d.o.o. (v nadaljevanju Explora), prodaja letalske vozovnice v imenu prevoznika in za prevoznikov račun.
Ti splošni pogoji in določila opredeljujejo odnos Explore, kot informatorja in potnika/stranke, kot koristnika usluge posameznega letalskega prevoznika. Odnos med potnikom in letalskim prevoznikom določajo različni sporazumi v mednarodnem potniškem prometu, ter pogoji in navodila posameznega prevoznika.

PRIJAVA


Potnik lahko rezervira mesto za določene lete v poslovalnici Explore ali pooblaščeni agenciji, telefonsko ali preko Explorine spletne strani. Prijava je lahko pisna ali ustna, vsebovati pa mora vse podatke, potrebne za rezervacijo sedežev na letalu. Ob izvršeni prijavi potnik dobi šifro rezervacije in s tem se šteje, da je pogodba sklenjena. Prijava je za potnika zavezujoča v odnosu do Explore, kot posrednika. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi rezervacije letalske vozovnice. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo kupnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, dejanje, ki nakazujejo na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Podatki zahtevani za izvršitev rezervacije se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, pomeni da je rezervacija sedeža neveljavna in nična, potnik pa odgovarja za stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potniku zagotavlja sedež na rezerviranem letu, skladno s pogoji o rezervaciji sedeža. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko Explora pisno ali ustno posreduje potniku šifro izvršene rezervacije.

ODSTOPNINA


Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru bolezni ali smrti potnika oz. ožjega družinskega člana (zakonec, starši, otroci), uradnega poziva ali naravne nesreče in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega pisnega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene vozovnice oz. minimalno 15.00 EUR. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja ne odpove vsaj 24 ur pred samim pričetkom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

CENA LETALSKE VOZOVNICE


Cena letalske vozovnice vključuje stroške prevoza potnika in pripadajoče prtljage, do teže, ki jo določi letalski prevoznik. Teža prtljage, katere prevoz letalski prevoznik opravi brezpalčno, se razlikuje glede na končni cilj potovanja. Za prtjago, ki presega dovoljeno težo potnik plača prevoznino ločeno, skladno s cenikom letalskega prevoznika. Rezervacija, potniku ne zagotavlja cene prevoza, ampak le mesto na rezerviranem letu, v primeru da spoštuje pogoje posameznega prevoznika o rezervaciji sedeža. Cene letalskih vozovnic so izražene v valuti države začetka potovanja in preračunane iz osnovne valute v EUR po medvalutnem razmerju, ki ga določi prevoznik. Cena vozovnice in pripadajočih pristojbin se obračuna po ceniku veljavnem na dan nakupa. Prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe cen in pogojev nakupa vozovnic brez predhodnega opozorila. Cena letalske vozovnice je zagotovljena le v primeru, da potnik vplača celotno kupnino ob rezervaciji oz. isti dan, ko je rezervacijo opravil.

LETALIŠKE IN VARNOSTNE PRISTOJBINE


Poleg cene letalske vozovnice, je potnik ob nakupu potnega dokumenta-vozovnice dolžan poravnati tudi stroške letaliških in varnostnih pristojbin za letališča in prevoznike, za katera je to potrebno. Nekatera letališča pristojbine zaračunavajo na licu mesta in niso zajete v pristojbine zaračunane ob nakupu vozovnice. Explora pristojbine v celotnem znesku odvaja prevoznikom. Explora stranko/potnika obvešča o znesku pristojbin le za letališča, za katera je pristojbine potrebno vplačati ob nakupu letalske vozovnice. Višina pristojbin se spreminja, glede na navodila pristojnih organov v imenu katerih se pristojbine zaračunavajo. Pristojbine so izražene v lokalnih valutah letališč in se preračunajo v EUR po menjalniškem tečaju veljavnem na dan nakupa vozovnice.

POTNI DOKUMENTI


Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Explora za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je potreben, pridobiti vizume ali druga zahtevana potrdila za države, v katere oz. preko katerih potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, Explora ne odgovarja za nastale stroške. V primeru, da potniku ureja vizum Explora, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Explora potniku ne vrača. Explora ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Explore pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

PRTLJAGA


Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na spletu ali na kraju samem v ustrezni valuti in po določilih pristojnega letalskega prevoznika. Explora na željo potnika najavi prtljago s težo večjo od dovoljene, ali prtljago posebnih dimenzij prevozniku, ne odgovarja pa za višino nadomestila povezanega s tovrstno prtljago. V primeru, da potnik nakup viška prtljage opravi v agenciji Explora je za opravljeno storitev Explora upravičena do nadomestila. Vsa nadomestila glede izredne prtljage so izključno v pristojnosti prevoznika in Explora glede tovrstne prtljage in nadomestil zanjo ne prevzema nikakršne odgovornosti. Podatki o višini nadomestila s strani Explore so informativne narave, na osnovi obvestil, ki jih Explora občasno dobi od prevoznika in Explore ne obvezujejo z ničemer. Vse pritožbe povezane z višino nadomestila za prevoz viška prtljage morajo biti naslovljene direktno na prevoznika. Otroci do dveh let nimajo ali imajo omejene pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

POTRDITEV REZERVACIJE


Priporočamo, da potnik dan pred rezerviranim povratkom pri prevozniku potrdi rezervacijo, z namenom da preveri ure poleta.
Potnik je ob prijavi Explori dolžan posredovati kontakt na katerem bo dosegljiv pred in med potovanjem z namenom obveščanja potnika o morebitnih spremembah v voznem redu. V kolikor potnik ni posredoval ustrezne kontaktne informacije in obvestil o spremembah pri potovanju iz tega naslova ni prejel, Explora ne odgovarja za stroške oz. posledice.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI


Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

ZDRAVSTVENI PREDPISI


V primeru, da potuje na območje, za obisk katerega so zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Explora ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA


Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi ali spremembe rezervacije in letalske vozovnice na mestu, kjer se je prijavil.
Stroške spreminjanja in odpovedne stroške določajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika.
V tem primeru ima Explora pravico do povračila stroškov zaradi spremembe ali odpovedi, v višini navedeni v paragrafu Stroški rezervacije in potovalni dokumenti. Prav tako Explora potniku ne vrača stroškov poštnine, če so bili le-ti ob nakupu zaračunani.
Glede vračila kupnine prevoznega dokumenta in pripadajočih pristojbin oz. plačila stroškov nastalih z odpovedjo, veljajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika, o katerih je bil potnik obveščen ob rezervaciji/ nakupu. Kupnino ali njen del, glede na pogoje prevoznika, lahko Explora vrne potniku le v primeru, da ta vrne prevozni dokument v celoti neizkoriščen in ko Explora od prevoznika dobi povrnjen znesek kupnine.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE


V primeru da je bila storitev prevoza pomanjkljivo ali ni bila opravljena, je potnik dolžan pridobiti ustrezno potrdilo s strani prevoznika, ki take storitve ni opravil ali jo je opravil pomanjkljivo (potrdilo o odpovedi leta, zamudi, izgubljeni prtljagi, ipd.). Potnik pisno reklamacijo naslovi na prevoznika, ki je za reklamacijo odgovoren in je izdal ustrezno potrdilo. Reklamacija mora biti napisana v Angleškem jeziku ali uradnem jeziku države, kjer ima prevoznik svoj sedež. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete in pomoč lahko obrnete na Exploro.
Explora v nobenem primeru ne odgovarja za pomanjkljive ali neopravljene storitve letalskih prevoznikov in zanje ne prevzema materialne ali druge odgovornosti.

STROŠKI REZERVACIJE in POTOVALNI DOKUMENTI


Explora zaračuna potniku stroške rezervacije in obdelave podatkov v višini 30 EUR za osnovno rezervacijo in 10 EUR za naknadne spremembe. Rezervacijo dodatnih storitev na letu: določenega sedeža, tip obroka, asistenco itd., zaračuna Explora dodatno 5 EUR na storitev. Stroški rezervacije, rezervacije dodatnih storitev in poštnine se zaračunajo dodatno k ceni letalske vozovnice ter pripadajočih pristojbin in se v nobenem primeru ne vračajo. Poleg stroškov rezervacije, v primeru odpovedi Explora zaračuna stroške odpovedi, obdelave podatkov in posredovanja odpovedi letalskemu prevozniku v višini 25 EUR.
Explora elektronske dokumente za potovanje pošlje na potnikov elektronski naslov. Izjemoma se za določene prevoznike ali relacije še izda fizična vozovnica. Explora dostavo prevoznih dokumentov na območju drževe ne zaračunava dodatno, v primeru, da je dostava v roku štirih (4) delovnih dni po prejeti kupnini na račun Explore, za potnika sprejemljiva. Če potnik želi dostavo v krajšem roku, Explora zaračuna stroške take dostave v višini 10,00 EUR. Za dostavo izven meja Republike Slovenije, zaračuna Explora stranki dostavo v višini 50,00 EUR, dostava pa se izvrši v roku petih (5) delovnih dni. Explora za dostavo pošiljk koristi storitve Pošte Slovenije za dostavo v državi in storitve priznanih kurirskih služb za mednarodno dostavo. Explora v nobenem primeru ne odgovarja za kvaliteto in točnost opravljenih storitev dostave in ne odgovarja za morebitne nastale stroške. Navedeni roki dostave so povzeti po pravilnikih omenjenih dostavnih služb in Explora zanje ne jamči. 

Potnik je dolžan hraniti potovalni dokument ves čas potovanja in ga na poziv predložiti prevozniku ali pristojnemu obmejnemu organu.

KONČNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV


V primeru, da se katerakoli določba v splošnih pogojih ne sklada s pristojnim zakonom, velja zakonsko določilo, kar pa ne izključuje ostalih določb v splošnih pogojih.
Določbe splošnih pogojev veljajo tudi v primeru, ko Explora ne nastopa kot organizator potovanja ampak le kot posrednik, razen v točkah, kjer so pogoji za posredovanje izrecno posebej določeni.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Novi Gorici.
Vse cene storitev vključujejo davek na dodano vrednost skladno z Zakonom o DDV.

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA HOTELSKE REZERVACIJE IN TURISTIČNE ARANŽMAJESPLOŠ NA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Explora d.o.o. (v nadaljevanju Explora) oz. pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.explora.si. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

PRIJAVA

Potnik lahko rezervira in naroči hotelsko rezervacijo ali turistični aranžma, v poslovalnici Explore ali pooblaščeni agenciji oziroma po telefonu ali elektronski pošti. Z naročilom Explora in potnik skleneta pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem hotelu ali turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. V primeru spletne ali telefonske rezervacije, se šteje, da je pogodba sklenjena, ko potnik s strani Explore prejme potrdilo o rezervaciji. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave. Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je poslana na sedež Explore. Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije, od septembra 2002, pri prodaji turističnih aranžmajev zaračunavamo stroške prijave v višini 15.00 EUR na prijavnico (voucher) oziroma 25.00 EUR pri vseh aranžmajih, pripravljenih po naročilu. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja, skladno s paragrafom o odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanja, ki nakazujejo na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo in prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko jo Explora pisno potrdi.

STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. 

POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebaj, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Explore v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Explore ali vplačilo izvršeno pri pooblaščeni agenciji oz. pri kateri izmed bank prispr na transakcijski račun Explora d.o.o.. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in ravna Explora po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz paragrafa o Odpovedi teh Splošnih pogojev in navodil za hotele in turistične aranžmaje. Plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, udeležbo oziroma prosto mesto v hotelu ali na posameznem turističnem aranžmaju oz. potovanju. Potnik je ob prihodu v hotel ali odhodu dolžan predložiti na recepciji ali vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, receptor ali vodja potovanja potnika ne sprejme v hotel ali na potovanje oz. aranžma.

CENE

Cene hotelske namestitve so določene s spletnim cenikom ali pisni ponudbi potniku. Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Explora si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno hotela ali potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja Explora potnika obvesti najmanj 20 dni pred potovanjem. V primeru, da se cena aranžmaja zviša za 10% ali več, taka sprememba pa v programu ni bila predviden vnaprej, ima potnik možnost, da prekine pogodbo, Explora pa mu vrne vplačan znesek.

Explora lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. Explora tako ne nastopa kot organizator, ali posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

Explora lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, Explora o spremenjenih pogojih obvesti potnika teden dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi pogoji za morebitno zvišanje cene nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

Cene izpostavljene na spletni strani ob določenem aranžmaju, veljajo za termin in tip namestitve po končnem ceniku, ki je ob takem aranžmaju objavljen.

V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije se pri prodaji turističnih aranžmajev lahko zaračunavajo stroški prijave.

POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Explora za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Explora po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Explora, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Explora potniku ne vrača. Explora ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.

Posredovanje Explore pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi hotelske namestitve ali potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima Explora pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi hotelske rezervacije ali potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

• do 30 dni pred odhodom - 10% cene aranžmaja,
• 29 do 22 dni pred odhodom - 20% cene aranžmaja,
• 21 do 15 dni pred odhodom - 30% cene aranžmaja,
• 14 do 8 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja,
• 7 do 1 dan pred odhodom - 80% cene aranžmaja,
• na dan ali po odhodu - celotna cena aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Explori narekujejo veljavni pogoji prodaje in poslovni partnerji.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko spremeni (prenese) svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve predvidene za določeno potovanje, vendar mora o tem obvestiti organizatorja ali prodajalca najpozneje v 8 dni pred začetkom potovanja.

Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Pisne odpovedi, prejete po 15.uri, bo Explora lahko obravnavala šele naslednji delovni dan. Med potovanjem lahko potnik prekine bivanje ali potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Potnik lahko med potovanjem spremeni namestitev ali program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem hotelirja ali krajevnega /lokalnega agenta (ki ga je pooblastila Explora), s tem, da mora Exploro, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja. Morebitne stroške takšnih sprememb nosi potnik sam. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Explore zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba sploh še možna. V tem primeru zaračuna Explora potniku 50.00 EUR administrativnih stroškov za vsako spremembo.

ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru bolezni ali smrti potnika oz. ožjega družinskega člana (zakonec, starši, otroci), uradnega poziva ali naravne nesreče in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega pisnega potrdila. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima Explora v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 30.00 EUR po napotnici/voucherju. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. V primeru, da potnik odpove hotel ali potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima Explora pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne Explora potniku. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI


Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA


Explora si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

• za potovanje z avtobusom - najmanj 40 potnikov,
• za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov,
• za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov,
• za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.

Explora si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Exploro pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Explora si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Explora ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Explora ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Explora odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru, da Explora odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Potnik tudi ni upravičen do povračila kakršnihkoli dodatnih stroškov nastalih zaradi odpovedi potovanja s strani organizatorja. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Explora potnika nemudoma obvesti. Explora ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene. V primeru, da stanje na kraju samem Explori ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Explora namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev o dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Explora le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije Explora ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Explora d.o.o., Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica. Organizator je dolžan odgovoriti na pritožbo v roku 8 dni po njenem prejemu oziroma v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Explora take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Potnik naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti graja tudi na kraju samem pristojnemu receptorju, vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Če po krivdi Explore ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Explora pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Explora ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih pristojnega letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo oziroma imajo omejene pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

ODGOVORNOST EXPLORE ZA TOČNOST PREVOZNIKOV

Explora ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z izstavitvijo prevoznega dokumenta. Odgovornost Explore je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Explora ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

ODGOVORNOST EXPLORE ZA PRTLJAGO

Explora ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Explora ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Explore. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Explore bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene na spletni strani, v katalogih ali programih Explore za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Explore, zato Explora za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Explore.

UPORABA PODATKOV

Explora vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

V PRIMERU NAMESTITVE V APARTMAJIH

V primeru, da temelji željeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure.

V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVI V DVOPOSTELJNI SOBI

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo o prijavi iz splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti Explori, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku Explora ni uspela najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN TURISTIČNE ARANŽMAJE

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo vse poslovalnice Explore in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja.V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, Explora ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje. Explora ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem. Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Explora ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

ZA SMUČARSKE ARANŽMAJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Explora ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

NAJEM VOZILA - RENT A CAR

Explora posreduje najem vozil različnih družb in nastopa v vlogi informatorja. Pogoji rezervacije, najema in plačila so v skladu s pogoji Rent-a-Car družbe. Explora ob rezervaciji ne jamči točnega tipa vozila, ampak le kategorijo. Cena najema vozila vključuje poleg najema vozila doplačila, ki so navedena na napotnici/vaucherju, ki ga stranka/najemnik preda Rent-a-Car družbi, kjer prevzame vozilo. Gorivo v nobenem primeru ni vključeno v ceno najema. Ob prevzemu vozila stranka/najemnik in RaC družba skleneta pogodbo o najemu vozila, ki lahko vključuje dodatne storitve, ki na napotnici/voucherju niso navedene in jih v tem primeru stranka/najemnik poravna na licu mesta po končanem najemu. Explora ne odgovarja za pogoje RaC družbe navedene na najemni pogodbi, ki jih je najemnik sprejel ob podpisu, kot tudi ne za dodatne stroške nastale iz tega naslova. Stranka/najemnik s podpisom pogodbe potrdi, da je bil o pogojih obveščen in sprejema vse obveznosti, ki iz tega izhajajo. Stranka/najemnik si mora za vse najeme v tujini priskrbeti mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga mora uporabljati, skladno s predpisi, skupaj z nacionalnim (mednarodno vozniško dovoljenje ni veljavno brez nacionalnega). Ob prevzemu vozila, RaC družbe od stranke/najemnika zahtevajo garancijo v obliki veljavne kreditne kartice izdane na najemnikovo ime, za primer dodatno nastalih stroškov (gorivo, poškodba vozila, itd.). V primeru, da najemnik kreditne kartice nima, se po pravilih RaC družbe lahko določi drugačna oblika garancije (depozit) v različni višini. Explora ne odgovarja za strankino/najemnikovo nezmožnost poravnati višino depozita in je v takem primeru upravičena do povračila stroškov posredovanja najema, čeprav le-ta ni bil realiziran. V nobenem primeru Explora ne odgovarja za stroške nastale iz uporabe najetega vozila. Morebitno reklamacijo, povezano z najemom, ureja stranka/najemnik direktno s pristojno Rent-a-Car družbo. Za nasvet se lahko obrne na predstavnika Explore.

KONČNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

V primeru, da se katerakoli določba v splošnih pogojih ne sklada s pristojnim zakonom, velja zakonsko določilo, kar pa ne izključuje ostalih določb v splošnih pogojih.
Določbe splošnih pogojev veljajo tudi v primeru, ko Explora ne nastopa kot organizator potovanja ampak le kot posrednik, razen v točkah, kjer so pogoji za posredovanje izrecno posebej določeni.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Novi Gorici.
V vseh cenah iz ponudbe Explore je že vključen davek na dodano vrednost skladno z zakonom o DDV.

Izpostavljene ponudbe

Kontaktirajte nas

Le kovčke pripravite, načrtovanje potovanja pa prepustite strokovnjakom!